bsgp.jpg
Газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является крупнейшим трубопроводным проектом за историю независимого Казахстана. Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline is the largest pipeline project over the history of independent Kazakhstan. «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры тәуелсіз Қазақстан тарихындағы құбыр желісінің ірі жобасы болып табылады.
Газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является крупнейшим трубопроводным проектом за историю независимого Казахстана и призван сыграть важную роль в повышении энергетической безопасности государства. Начало реализации проекта было положено 18 января 2011 года, когда, на равнодолевой основе, казахстанской и китайской компаниями - «КазТрансГаз» и «Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited», было создано ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент». Маршрут магистрального газопровода диаметром трубы 1067мм проходит по территориям Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Реализация осуществляется в несколько этапов. В настоящий момент продолжаются работы по строительству РЭУ и ВП «Шорнак», «Караозек», «Аксуат» и «Саксаульск», вдоль трассовых дорог. Возводимый газопровод – это стратегический проект, направленный на обеспечение Юга Казахстана отечественным природным газом, а также расширения экспортных возможностей страны. Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline is the largest pipeline project over the history of independent Kazakhstan and is entitled to play the important role in increasing of the energy safety of the country. The beginning of the project implementation was made in December 2010, when, Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP has been established on the equal-share basis by Kazakhstan and Chinese companies - KazTransGas and Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited. The route of main gas pipeline with the pipe diameter of 1067 mm lays in the territories of Mangistau, Aktobe, Kyzylorda and South-Kazakhstan oblasts. The implementation is performed in several phases. At the moment, work continues on the construction of the ERC and the SC Shornak, Karaozek, Aksuat and Saksaulsk, along-route roads. The gas pipeline being constructed is the strategic project aimed to the provision of the South of Kazakhstan with the local natural gas, as well as widening of export capabilities of the country. «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры тәуелсіз Қазақстан тарихындағы құбыр желісінің ірі жобасы болып табылады және мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігін арттыру бойынша маңызды рөл атқаруға көзделген. Жобаны іске асыру 2010 жылдың желтоқсан айында бастау алған, қазақстандық «ҚазТрансГаз» АҚ және қытайлық «Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited» компаниялардың тең үлестес қатысуымен Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС құрылды. Құбырының диаметрі 1067 мм құрайтын магистральды газ құбырының бағыты Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумағынан өтеді. Іске асыру бірнеше кезең бойынша жасалып жатыр. Қазіргі уақытта «Шорнақ», «Қараөзек», «Ақсуат» және «Сексеуілді» ЖПУ және ВК, трасса бойындағы жолдардың құрылысы бойынша жұмыстар жалғасуда. Салынып жатқан газ құбыры – Қазақстанның оңтүстігін табиғи газбен қамтуға, сондай еліміздің экспорттық мүмкіндіктерін кеңейтуға бағытталған стратегиялық жоба.
Транспортировано по
МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
Transported by
MG "Beineu Bozoi Shymkent"
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» МГҚ
бойымен тасымалданды
1 215 107 843 m3
2015 год year 2015 2015 жылы
2 166 494 549 m3
2016 год year 2016 2016 жылы
4 369 393 021 m3
2017 год year 2017 2017 жылы
8 352 047 666 m3
2018 год year 2018 2018 жылы
10 087 122 212 m3
2019 год year 2019 2019 жылы
12 693 552 632 м3
2020 год year 2020 2020 жылы
12 916 834 161 м3
2021 год year 2021 2021 жылы
12 228 065 136 м3
2022 год year 2022 2022 жылы
15 313 850 547 м3
2023 год year 2023 2023 жылы
     Новости      News      Жаңалықтар
     Архив      Archive      Мұрағат